Participant Clinical Scientists

Laboratory for Clinical Immunology, VUmc, Amsterdam
Mary E. Von Blomberg
Laboratory for Clinical Immunology VUmc
E-mail address: bme.vonblomberg@vumc.nl

Department of GastroenterologyVUmc, Amsterdam
A.A. Van Bodegraven MD
Department of Gastroenterology
E-mail address: v.Bodegraven@vumc.nl

Department of Neurology, VUmc, Amsterdam
Madeleine H. Sombekke, MD
Dept. of Neurology
MS Center Amsterdam
VU University Medical Center
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel: +31204442915
Fax: +31204440715
E-mail: m.sombekke@vumc.nl

Prof. Bernard M.J. Uitdehaag MD, PhD
Department of Neurology VUmc
E-mail address: bmj.uitdehaag@vumc.nl

Prof Chris H. Polman MD, PhD
Department of Neurology Vumc
E-mail address: CH.Polman@vumc.nl

Department of RheumatologyVUmc, Amsterdam
Irene van der Horst-Bruinsma MD, PhD
Department of Rheumatology
E-mail address: IE.vanderHorst@vumc.nl

Department of Epidemiology

Behrooz  Ziad  Alizadeh MD, PhD
Unit of Genetic Epidemiology & Bioinformatics,
University Medical Center Groningen,
University of Groningen, Hanzeplein 1 (9713 GZ),
PO Box 30.001, 9700 RB Groningen, The Netherlands
E-mail: b.z.alizadeh@epi.umcg.nl
Phone: +31 50 36 11987
Fax: +31 50 36 14493
http://www.EpidemiologyGroningen.nl

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Bruno G. Loos, DDS, MS, PhD
Academic Centre for Dentistry Amsterdam
E-mail address: b.g.loos@acta.nl

Marja L. Laine PhD
Department of oral Biology
E-mail address: ML.Laine@vumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, Leiden

Hein Verspaget PhD
Department of Gastroenterlogy and Hepatology, LUmc, Leiden, The Netherlands
E-mail address: H.W.Verspaget@lumc.nl